Polityka Prywatności

Bąkowski Legal Solutions

POLITYKA PRYWATNOŚCI
BĄKOWSKI LEGAL SOLUTIONS

www.legalsolutions.pl

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MICHAŁ BĄKOWSKI LEGAL SOLUTIONS z siedzibą w Gdańsku, ul. Kilińskiego 3C/26 80-452 Gdańsk, NIP 5892015886, adres e-mail: kontakt@legalsolutions.pl, zwane dalej Administratorem

2. Administrator przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Administrator przechowuje i przetwarza dane niezbędne do świadczenia obsługi prawnej i usług doradczych. Procesy przechowywania i przetwarzania danych są ściśle związane z realizacją celów określonych w ust 4. Pojęcie danych w szczególności odnosi się do: imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, numerów identyfikujących (NIP, PESEL, REGON) oraz innych danych przekazanych Administratorowi, w tym informacji objętych tajemnicą zawodową, czy tajemnicą przedsiębiorstwa. W przypadku korzystania ze strony internetowej Administratora, serwer automatycznie gromadzi numery IP użytkowników oraz zapisuje pliki cookies.

4. Administrator przechowuje i przetwarza Państwa dane w celu:

 • 1) świadczenia obsługi prawnej i usług doradczych;
 • 2) prowadzenia korespondencji;
 • 3) administrowania stroną internetową;
 • 4) obsługi zapytań ofertowych i dokonania wyceny usługi;
 • 5) zawarcia umowy i wykonania usługi;
 • 6) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 • 7) prowadzenia rekrutacji pracowników i współpracowników.

5. Korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Administratora, wyrażacie Państwo zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych zawartych w formularzu. Dane przekazane przez Państwa w formularzu online są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z celami wskazanymi w ust. 4.

6. Państwa dane, w ramach realizacji celów wskazanych w ust. 4, mogą zostać przekazane pracownikom Administratora oraz podmiotom współpracującym z Administratorem. Administrator może być także zmuszony do udostępnienia Państwa danych na podstawie wymogu wynikającego z przepisów prawa, decyzji organu, bądź orzeczenia sądu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mają Państwo możliwość:

 • 1) wglądu do swoich danych osobowych;
 • 2) sprostowania danych osobowych;
 • 3) usunięcia danych osobowych;
 • 4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • 5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i przenoszenia danych osobowych;
 • 6) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • 7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W celu skorzystania ze swoich uprawnień określonych w ust. 7, prosimy o przesłanie pisemnego oświadczenie skierowanego na adres Administratora za pośrednictwem poczty lub e-mail: kontakt@legalsolutions.pl

9. Administrator przechowuje i przetwarza Państwa dane w okresie niezbędnym do realizacji celów wymienionych w ust. 4, jednak nie dłużej niż czas wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji oraz maksymalny czas przedawnienia roszczeń. Po upływie powyższych terminów, bądź też zrealizowaniu celów o których mowa w ust. 4, Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

10. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych w celu profilowania oraz w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.